Pokyny

Obchodné podmienky

 

Anakonda Tour Vám ponúka dva spôsoby financovania sprievodcovských služieb:

 

1.)    

Vzťahy medzi Anakonda Tour a klientmi sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami záväznými pre obe strany.

Naša prax je takáto: po prihlásení viacerých účastníkov, kedy je isté, že sa služba uskutoční zakúpime letenky. Tieto sa kupujú koordinovane so všetkými prihlásenými. Len čo sú letenky zakúpené a do odchodu zostáva menej jako 2 mesiace, fakturuje Anakonda Tour dohodnutú čiastku potrebnú pre platby vopred v danej destinácii. Spravidla je to 500 €. Zvyšné peniaze prinesú účastníci priamo do cieľovej destinácie, kde budú zúčtované po príchode do krajiny v deň príletu.

V prípade destinácie Galapágy je to záloha rovnajúca sa rezervácie jachty v dvoch splátkách až 6 mesiacov vopred v pomere 30% a 70% 4 mesiace pred nástupom.

 

2.)    

Priebežný spôsob financovania, ktorý je možný len v prípade malej skupiny a neštandartného sprevádzania na kľúč.

Ak sa tak klienti a Anakonda Tour dohodnú poskytuje sa služba za vopred dohodnutý honorár.  Sprievodca organizuje a koordinuje všetky služby v destinácii, pričom hlavné financie máte stále vo svojich peňaženkách Vy sami. Sprievodca berie od Vás len toľko, koľko je potrebné na poskytnutie najbližších služieb. Klienti takto môžu niekde rozhodovať o finančnej náročnosti poskytnutých služieb (úroveň hotelov, autobusov, prenajatého auta a iné).

Honorár za sprevádzanie je so skupinou dohodnutý vopred. Letenky, cestovné náklady na sprievodcu sú hradené zo spoločného balíka vydelené počtom účastníkov. Maximálny počet účastníkov sa určí dohodou. Aj týmto sa Anakonda Tour odlišuje od masových výprav iných cestovných kancelárii alebo agentúr.

 

Prihlásenie a zmluvný vzťah

Zmluvný vzťah medzi Anakonda Tour a klientom vzniká na základe prijatia záväznej prihlášky a zaplatenia zálohy vo výške 30% celkovej ceny, alebo úhradou plnej ceny za poskytnutie služieb. Plná cena sa platí bez zálohy pri službách do 100 € a pri službách, na ktoré sa klient prihlási neskôr ako 30 dní pred odchodom.

Klient je informovaný písomne, že mu budú poskytnuté sprievodcovské služby. Ak v čase medzi prijatím prihlášky a dohodnutou úhradou dôjde k naplneniu potrebného počtu klientov, bude klient ihneď informovaný a bude mu ponúknutý iný termín, s obdobnou tématikou a ponukou služieb a zároveň bude vedený ako náhradník. V prípade, že o uvedené nebude mať záujem, bude mu vrátená plná výška zálohy.

 

Cena sprievodcovských služieb

Ceny sú stanovené dohodou medzi Anakonda Tour a klientom. Katalógové ceny uverejnené na webovej sránke (www.anakonda.sk) môže Anakonda Tour jednostranne zvýšiť max. o 10% v dôsledku zníženia kurzu €, alebo v dôsledku zvýšenia cien služieb niektorých dodávateľov v cieľových krajinách. V prípade, že Anakonda Tour jednostranne zvýši cenu o viac než 10%, môže klient do 10 dní po oznámení tejto skutočnosti svoju účasť zrušiť bez platenia akýchkoľvek storno poplatkov. Zvýšenie ceny do 10% nie je považované za dôvod odstúpenia klienta od zmluvy a v tomto prípade platia storno podmienky podľa bodu “Stornovacie podmienky”.

 

Zmeny a zrušenie služby zo strany Anakonda Tour

Právo na zmenu programu má sprievodca v nasledovných prípadoch:

  • v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok
  • v dôsledku neočakávaných politických zmien
  • ak by mohla byť ohrozená bezpečnosť klientov

Pri nenaplnení minimálneho počtu účastníkov a pri vyskytnutí sa mimoriadnych okolností má Anakonda Tour právo službu zrušiť. Pri zrušení služby z viny Anakonda Tour sa uhradená cena služby vracia v plnej výške. Služba sa však môže uskutočniť po vzájomnej dohode, ak účastníci sú ochotní zaplatiť zvýšenú čiastku.

 

Platnosť cestovných dokladov

Účastník musí mať platný cestovný pas najmenej po dobu 6 mesiacov odo dňa začatia sprevádzania a to s minimálne dvoma voľnými stranami. Potrebné víza si zabezpečí samostatne, alebo poskytne svoj cestovný doklad sprievodcovi Anakonda Tour.

 

Zodpovednosť za bezpečnosť účastníkov

Každý klient Anakonda Tour sa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo. Účastník je povinný riadiť sa pokynmi sprievodcu. V prípade voľby individuálnych aktivít musí informovať u sprievodcu.
Sprievodca má právo vylúčiť klienta z absolvovania určitého programu, pokiaľ sa zistí, že tento je pod vplyvom omamných látok, či jeho fyzický stav nezodpovedá danému programu, ak účastník opakovane a hrubo porušuje príkazy sprievodcu Anakonda Tour, môže ho tento vylúčiť. Vylúčenie, alebo nenaplnenie programu z vyššie uvedených príčin sa nepovažuje za nesplnenie služieb zo strany Anakonda Tour.

 

Reklamácia služieb Anakonda Tour

Ak klient zistí, že určité služby Anakonda Tour nezodpovedajú svojou kvalitou a rozsahom službám uvedenými v pôvodnej ponuke, môže ich do 14 dní po ukončení sprevádzania reklamovať. Ak možno reklamovať službu počas sprevádzania, treba tak urobiť u sprievodcu. Anakonda Tour je povinná sa k reklamácii klienta vyjadriť do 30 dní po obdržaní reklamácie.

 

Spôsob úhrady sprievodcovských služieb

Úhrada služby sa realizuje v hotovosti, alebo prevodom na účet.

 

Poistenie

Poistenie si každý účastník musí zabezpečiť sám a je povinné počas celej doby poskytovanie sprievodcovských služieb Anakonda Tour. Outdorové aktivity typu rafting, zlaňovanie vodopádu atď. treba pripoistiť (vhodné je napríklad celoročné poistenie Alpenverein). Pred život ohrozujúcimi aktivitami si Anakonda Tour necháva podpísať doklad o dobrovoľnom a vedomom podstúpení daného rizika.

 

Peter Ondrejovič – sprievodca a majiteľ Anakonda Tour